Contact

Afnar kisu kowar takle tolor foromo mesej lekia paṭaukka. Amrar gestaki kunu zobab na saile afnar nam ba email ṭikana dewa zorur nae.