Kuail don firot

Mul Arobi taki Siloṭi bashae banail deḳar moto ar buzar moto eḳṭa sinema. Babar shompotti besia Selim bidesh gelagi, tan bai Aziz baf-mar gese roila. Ashole kun fua ḳuai gesoin?